Algemene voorwaarden

ALGEMENE BINDENDE CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Artikel 1

1.1 Enkel een door INCOTECH BV ondertekende prijsofferte of bestelbon verbindt INCOTECH BV. Bestellingen of opdrachten opgenomen door tussenpersonen, vertegenwoordigers of om het even welke andere aangestelde of bedienden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van INCOTECH BV.

1.2 Bij elke bevestiging of bestelling via elektronische weg zijn de algemene bindende contractuele voorwaarden tevens van toepassing.

1.3 Enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van INCOTECH BV, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en deze integraal te hebben aanvaard, zijn van toepassing op de verbintenissen van partijen. Deze voorwaarden annuleren en hebben voorrang op de algemene en bijzondere aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de koper, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. Afwijkende voorwaarden dienen in voorkomend geval individueel en schriftelijk te worden overeengekomen en worden slechts geacht onderhavige verkoopsvoorwaarden aan te vullen.

1.4 Het feit dat de klant de algemene verkoopsvoorwaarden niet in zijn moedertaal ontvangt, ontlast hem niet van de toepassing ervan.

1.5 Al de vermelde prijzen zijn exclusief BTW, zonder belastingen, taksen en andere kosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk tegenstrijdig beding, worden de prijzen berekend voor de uitgevoerde werken gedurende de normale werkuren van INCOTECH BV.

1.6 De werkuren voor onderhouds-, plaatsing-, revisie- en herstellingswerken worden berekend als volgt: vaste forfait inclusief 1 werkuur en verplaatsingskost. Bijkomende werkuren worden aangerekend per tijdseenheden van 15 minuten. Indien het factuurbedrag kleiner of gelijk is aan 123 Euro, wordt een forfaitaire administratiekost van 3,75 Euro aangerekend.

Artikel 2

2.1 De prijsofferten van INCOTECH BV zijn slechts bindend indien zij door de koper werden aanvaard binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Na deze periode behoudt INCOTECH BV zich het recht voor de prijsofferten op evenredige wijze aan te passen in verhouding tot de ev. stijging van loon- en materiaalprijzen.

2.2 De prijsofferten van INCOTECH BV zijn informatief en zijn onder voorbehoud van technische wijzigingen of aanpassingen uitgevoerd door de fabrikant/leverancier.

2.3 In geval van annulering van de bestelling door de klant of verbreking van de overeenkomst door de klant, zal INCOTECH BV het recht hebben te opteren voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel voor ontbinding. In alle gevallen waarbij de overeenkomst onrechtmatig door de klant wordt beëindigd of te zijnen laste wordt ontbonden, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de totaalprijs inclusief BTW of het reeds volledig betaalde voorschot inclusief BTW, onverminderd het recht van de INCOTECH BV hogere schade te bewijzen.

Alle goederen die speciaal werden besteld, standaard of niet standaard (= maatwerk) goederen zullen door de klant nooit kunnen worden geweigerd of geannuleerd.

Reeds door INCOTECH BV geleverde prestaties op datum van annulering/verbreking, dienen door de klant te worden vergoed.

Artikel 3

3.1 De eigendom van het geleverde en/of geplaatste goed zal pas worden overgedragen op de klant tot na de volledige voldoening door de klant van de hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding, kosten en belastingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het geleverde en/of geplaatste goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

3.2 INCOTECH BV kan overgaan tot het terug in zijn bezit nemen van de goederen en de klant zal hiertoe vrijwillig toegang verlenen tot de bedrijfsruimte waar de goederen zich bevinden.

Artikel 4

Alle industriële eigendomsrechten en auteursrechten op werken, prestaties, tekeningen, modellen, maquettes, fotografische opnames, realisaties en andere creaties (hierna: Werken), blijven steeds de uitsluitende eigendom van INCOTECH BV, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. De klant kan nooit afgifte eisen van deze Werken, noch er gebruik van maken. Stilzwijgende toelating terzake betekent geen afstand van enig recht door INCOTECH BV. Elke namaak van deze Werken van INCOTECH BV, onder welke vorm of procedé ook, is strikt verboden. Elke inbreuk op de in dit artikel vernoemde bepalingen brengt onherroepelijk schadevergoeding met zich mee die forfaitair wordt begroot op 7.500,00 € per vastgestelde inbreuk. Dit alles onder voorbehoud van een hogere schadevergoeding bij grotere geleden schade.

Artikel 5

5.1  De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadevergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.

Elk gebruik of verwerking van de levering, zelfs gedeeltelijk, wordt beschouwd als de uitdrukkelijke aanvaarding van de volledige levering.

5.2 Indien INCOTECH BV geheel of gedeeltelijk niet kan overgaan tot levering/uitvoering ten gevolge van overmacht heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. De klant is niet gerechtigd een schadevergoeding of ontbinding ten laste van INCOTECH BV te vorderen.

5.3 Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar of oorlog, staking, lock-out, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, brand en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van INCOTECH BV die de gewone gang van haar activiteiten belemmerd.

5.4 INCOTECH BV zal niet gehouden zijn tot nakoming van enige verbintenis, dit alles zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, als door een omstandigheid die zich voordoet na het ontstaan van de verbintenis en buiten de wil van INCOTECH BV, het economisch evenwicht tussen de verbintenis van INCOTECH BV en de wederprestatie van de klant voor die verbintenis, verstoord wordt. Ook indien die omstandigheid niet onvoorzienbaar was. Het economisch evenwicht zal ondermeer geacht worden verstoord te zijn, als de kost voor de uitvoering van de verbintenis in hoofde van INCOTECH BV met meer dan 15% is gestegen of INCOTECH BV bij uitvoering van haar verbintenis met verlies zou verkopen of werken. Bij toepassing van deze clausule is INCOTECH BV gerechtigd op vergoeding tot de op dat ogenblik geleverde prestaties en materialen.

5.5 Spijts hetgeen bepaald werd onder artikel 5.4, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte, tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant aanvaard werd en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + c (I/i)} waarbij:

– P = de nieuwe prijs

– p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte

– a = het percentage van de prijs die niet voor herziening in aanmerking komt (20% dus a = 0,20)

– c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1)

– I = de nieuwe materiaalindex (de maand die vooraf gaat aan de beëindiging van de werken)

– i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte.”

Artikel 6

6.1 Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. De goederen reizen op risico en kosten van de klant.

6.2 De klant heeft de verplichting de controle uit te voeren. Bij de afhaling en/of levering van goederen door de klant, een gevolmachtigde of een vervoerder, moeten de goederen door de klant worden gecontroleerd.

Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan INCOTECH BV te worden gemeld. Het gebruik of voortverkoop, zelfs van een gedeelte van de levering impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de goederen door de klant.

De klant moet eveneens op de bon van de gevolmachtigde of van de vervoerder vermelden: “ onder voorbehoud van verificatie “, samen met zijn nauwkeurige aanmerkingen op de goederen (bv. beschadigde verpakking, kisten, beschadigde machine, enz.).

Indien dit niet gebeurt, zullen eventuele latere klachten over de staat van de goederen niet door INCOTECH BV in aanmerking worden genomen en zal de klant INCOTECH BV niet aansprakelijk kunnen stellen.

6.3 De goederen van INCOTECH BV worden gewaarborgd voor verborgen gebreken gedurende een periode van één jaar vanaf de levering, onder de hierna vermelde voorwaarden.

Onder verborgen gebreken worden de gebreken verstaan die het goed in ernstige mate ongeschikt maken voor het normale gebruik ervan of voor het gebruik waartoe het uitdrukkelijk bestemd was in bijzondere voorwaarden.

Op straffe van verval van verhaal dient de klant gemotiveerd per aangetekend schrijven melding te doen aan INCOTECH BV van verborgen gebreken binnen 8 kalenderdagen nadat hij het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken en zonder dat deze melding na het verstrijken van de waarborgtermijn mag plaatsvinden.

Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van INCOTECH BV zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de klant of derden, en dus ook géén gevolgschade, komt in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 7

7.1 De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar in EURO binnen de vijf kalenderdagen vanaf uitgiftedatum in de maatschappelijke zetel.

7.2 In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bovenop elk openstaand (zelfs niet vervallen) factuurbedrag verschuldigd: de wettelijke rentevoet in handelstransacties bij toepassing van de wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling zonder ernstige en erkende reden op de vervaldag, is boven het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, eveneens een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de factuurbedragen met een minimum van € 125, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

7.3 De facturatie gebeurt elektronisch per e-mail. Aanvaarding van de factuur door de klant impliceert het akkoord van de klant met de elektronische facturatie in de toekomst tenzij de klant binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst van de factuur uitdrukkelijk en schriftelijk aan INCOTECH BV meedeelt dat hij de voorkeur geeft aan facturatie in papieren vorm.

7.4 Ingeval van betwisting van een factuur dient zij per aangetekend schrijven geprotesteerd te worden binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst, bij gebreke waarvan de klant onweerlegbaar wordt vermoed de factuur te hebben aanvaard.

7.5 Ingeval van een te late betaling van een factuur, alsook ingeval van niet-betaling van een factuur is INCOTECH BV gerechtigd alle verdere service, onderhoud, leveringen en/of installaties stop te zetten. Tevens behoudt INCOTECH BV zich dan het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden (met schadevergoeding) te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant zal dan het al geleverde materiaal op eerste verzoek van INCOTECH BV in perfecte staat en op zijn kosten aan INCOTECH BV terugbezorgen. Indien het terugbezorgde materiaal zich niet meer in perfecte staat bevindt, zijn de kosten voor het opnieuw in deze staat brengen ten laste van de klant. De al door de klant gestorte bedragen blijven dan voor INCOTECH BV definitief verworven ten titel van forfaitaire schadevergoeding.

7.6 Het laten publiceren van een wisselprotest, de ontbinding met in vereffeningstelling, de staking van betaling –zelfs niet officieel vastgesteld- of elk ander feit wijzend op de dreigende insolvabiliteit van de klant of dat zijn kredietwaardigheid in het gedrang brengt, heeft van rechtswege voor gevolg dat al de openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

7.7 INCOTECH BV behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 8

8.1 Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd enkel en alleen voor constructiefouten, gedurende een termijn van één jaar, dit alles op voorwaarde van een normaal gebruik van de goederen en waarvoor deze werden aangekocht bij INCOTECH BV.

8.2 De garantie houdt enkel in “ onderdelen “ en er zullen dus aan INCOTECH BV in géén enkel geval andere kosten of schade ten laste kunnen worden gelegd.

8.3 INCOTECH BV is op géén enkel ogenblik of in gelijk welke omstandigheid aansprakelijk voor welk danige gevolgschade of andere schade, hoe die ook tot stand gekomen is. De klant/gebruiker van de goederen dient er altijd zelf voor te zorgen dat de inhoud van de goederen te allen tijde verzekerd is.

8.4 De garantie kan niet aangesproken worden voor fouten veroorzaakt door/voor:

·           Transport

·           Overbelasten van de goederen, openen deuren gedurende lange tijd

·           Dichtgevroren en/of verstopte verdampers, lekpannen, afloopleidingen

·           Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters

·           Corrosie aan warmtewisselaars (verdamper, condensor, enz.)

·           Verwaarlozing door de klant en/of gebruiker

·           Kwaad opzet

·           Verwaarlozing door het niet doornemen van handleidingen, goed gebruik en onderhoud

·           Wijzigingen in spanning (+/- 10 % toegestaan) veroorzaakt door bv. spanningsval, overspanning, bliksem, enz.

·           Wijzigingen of herstellingen uitgevoerd door de klant/gebruiker en/of een derde bedrijf

·           Gebruik van wisselstukken niet geleverd en goedgekeurd door INCOTECH BV

8.5 De garantie kan niet aangesproken worden voor:

·           Oproepen waar géén fouten konden vastgesteld worden door de technieker gedurende de interventie

·           Krassen of andere kleine foutjes welke tevoorschijn komen bij het uitpakken van de goederen of gedurende installatie, welke géén effect hebben op de goede werking of verschijning van het materiaal

·           Delen en/of onderdelen die niet direct van invloed zijn op de werking van de koelinstallatie, zoals o.a. verlichting, glas, deursluiting, deurdichting, zwenkwielen, enz.

·           Dichtgevroren en/of verstopte verdampers, lekpannen, afloopleidingen

·           Verstopte en/of belemmerde condensors en/of luchtfilters

·           Corrosie aan warmtewisselaars (verdamper, condensor, enz.)

8.6 Onderhouds-, revisie- of herstellingswerken, hetzij in regie uitgevoerd, hetzij aan een forfaitaire prijs zijn niet aan de garantiebepalingen onderworpen en worden nooit in garantie genomen.

Artikel 9

F-gassen regeling – Uitbating koelinstallatie

De klant is en blijft onvoorwaardelijk aansprakelijk om zich voldoende en correct te informeren voor het professioneel uitbaten van zijn installaties. Voor het niet correct opvolgen van de F-gassen regeling – inbreuken en de opvolging van zijn koeltechnische installaties kan onder geen beding INCOTECH BV aansprakelijk worden gesteld. Onze adviezen betreffende corrigerende maatregelen zijn steeds vrijblijvend en steeds ten laste van de klant/exploitant. Voor de huidige wetgeving in verband met koelmiddel houdende installaties kan u steeds terecht bij de bevoegde instanties. Voor vrijblijvende informatie en louter informatieve toepassingen kan u terecht op onze website www.incotech.be

Artikel 10

Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen niettemin geldig.

Artikel 11

11.1 Het Belgische recht is conventioneel van toepassing op de overeenkomst.

11.2 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waar de op de voorzijde vermelde maatschappelijke zetel van INCOTECH BV is gevestigd, territoriaal bevoegd.